Sairauskassa Parkin tietosuojaseloste:

SELVITYS ASIAKKAALLE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

SAIRAUSKASSA PARKISSA

Päivitetty 6.11.2023

Rekisterin pitäjä:

Sairauskassa Parkki

Rekisterin yhteyshenkilö:

Liisa Vainionpää,

toimitusjohtaja

Kuparitie 5, 28330 Pori

p. 050 500 1083

kipukassa@kipukassa.fi


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste:

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on kassan sääntöjen mukaisten lisäetuuskorvausten käsittely ja maksaminen, asiakaspalvelu sekä korvauksiin liittyvä tilastointi ja raportointi.

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on myös kassan vakuutussuhteen hoito, asiakaspalvelu ja vakuutussuhteeseen perustuva tilastointi ja raportointi.


Perusteena käsittelylle on asiakkaan antama nimenomainen suostumus ja Eläkesäätiön ja eläkekassalain sekä Vakuutuskassalain mukainen toiminta (tietosuoja-asetus artikla 9.2.).

Henkilötietoryhmien tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet:

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään liittymislomakkeella.

Henkilötietoinen kerätään: Sukunimi ja Etunimi, Yksilöintitiedot (henkilötunnus), Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköposti), tilinumero sekä työsuhteen alkamis- ja päättymistiedot.

Työnantaja toimittaa vakuutusmaksutiedot, tiedot palkattomista jaksoista ja tiedon työsuhteen päättymisestä.

Palveluntuottajilta (sopimuskumppanit) saadaan tieto korvaustapahtumista: käyntipäivä, asioinnin syy ja kustannus.

Sopimuskumppaneita ovat: apteekit, lääkäriasemat ja lääkärit, hammaslääkäriasemat ja hammaslääkärit, julkisen terveydenhuollon yksiköt ja fysikaaliset hoitolaitokset.


Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen:

Tietoja luovutetaan vain asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan erillisestä pyynnöstä.

Tietoja voidaan luovuttaa myös Eläkesäätiö ja eläkekassalain 17 luvun 5 § mukaisesti.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojaus:

Henkilötietoja käsittelevät kassan toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia Eläkesäätiö- ja eläkekassalain 17 luvun 4 § nojalla. Nämä henkilöt ovat allekirjoittaneet vaitiolo- ja salassapitositoumukset. Nimetyt käyttövaltuudet ja tehtävät rajaavat oikeutta käsitellä henkilötietoja. Jokaisella toimihenkilöllä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Tiedot säilytetään lukitussa huoneessa (Sampo-Rosenlewin sairauskassan tiloissa) ja lukituissa kaapeissa. Tiloihin on pääsy vain kassan toimihenkilöillä. Rekisterin tietoihin on pääsy vain määritetyillä henkilöillä. Asiakaspalvelutilanteessa asiakas tunnistetaan henkilötiedoilla ja/tai korvaushakemuksesta.


Henkilötietojen säilytysaika:

Jäsenyyteen liittyviä asiakirjoja säilytetään toistaiseksi. Etuusasioihin liittyviä asiakirjoja säilytetään Kirjanpitolain mukaisesti kuluva vuosi + 6 vuotta tai käyttötarkoituksen mukaisesti. Asiakirjat hävitetään tietosuoja huomioiden.


Rekisteröidyn oikeudet:

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, pyytää virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista sekä pyytää tietojensa siirtämistä järjestelmästä toiseen. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti kassalle. Kassa toimittaa tiedot pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnöstä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Asiakkaalle toimitetaan tiedot, joita ei mahdollisesti aikaisemman pyynnön perustella ole toimitettu. Mikäli asiakas katsoo, että häntä koskevien tietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, on hänellä oikeus tehdä valitus tietosuoja-asioiden valvontaviranomaiselle.