SELVITYS ASIAKKAALLE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYSTÄ

SAIRAUSKASSA PARKISSA

Rekisterin pitäjä:

Sairauskassa Parkki

Rekisterin yhteyshenkilö:

Liisa Vainionpää,

toimitusjohtaja

PL 60, 28101 Pori

puh: 050 500 1083

kipukassa@gmail.com


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste:

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on kassan sääntöjen mukaisten lisäetuuskorvausten käsittely ja maksaminen, asiakaspalvelu sekä korvauksiin liittyvä tilastointi ja raportointi.

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on myös kassan jäsenyyssuhteen hoito, asiakaspalvelu ja jäsenyyteen perustuva tilastointi ja raportointi.


Perusteena käsittelylle on asiakkaan antama nimenomainen suostumus ja Vakuutuskassalain mukainen toiminta (tietosuoja-asetus artikla 9.2.).

Henkilötietoryhmien tietosisältö ja säännönmukaiset tietolähteet:

Jäseneltä itseltään liittymisilmoitus (nimi, syntymäaika, työnantaja, sähköposti, osoite, pankkiyhteys) sekä korvaushakemus (nimi, syntymäaika, pankkiyhteys).

Työnantajalta: työsuhdetiedot, jäsenmaksutiedot, jäsenyyden katkotiedot (esim. palkaton loma).

Sopimuskumppaneilta tieto korvaustapahtumasta. Sopimuskumppaneita ovat:
apteekit, lääkäriasemat ja lääkärit, hammaslääkäriasemat ja hammaslääkärit,
julkisen terveydenhuollon yksiköt ja fysikaaliset hoitolaitokset.


Henkilötietojen luovuttaminen ja siirtäminen:

Tietoja luovutetaan vain asiakkaan suostumuksella tai asiakkaan erillisestä pyynnöstä.

Vakuutuskassalain 165 c §:n mukaisesti lautakunnille sekä tieteelliseen tai historialliseen tutkimukseen. Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


Rekisterin suojaus:

Henkilötietoja käsittelevät kassan toimihenkilöt ja hallituksen jäsenet ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia Vakuutuskassalain 165 c § ojalla. Nämä henkilöt ovat allekirjoittaneet vaitiolo- ja salassapitositoumukset. Kassan toimihenkilöillä on oikeus käsitellä henkilötietoja. Tietoja säilytetään lukitussa huoneessa (Sampo-Rosenlewin sairauskassan tiloissa) ja lukituissa kaapeissa sekä varmuuskopiolla. Tiloihin on pääsy vain kassan toimihenkilöillä. Jäsen- ja maksurekisterin käyttöoikeudet ovat vain kassanjohtajalla ja erikseen nimetyllä toimihenkilöllä. Asiakaspalvelutilanteessa asiakas tunnistetaan henkilötiedoilla ja/tai korvaushakemuksesta.


Henkilötietojen säilytysaika:

Jäsenyyteen liittyviä asiakirjoja säilytetään toistaiseksi. Etuusasioihin liittyviä
asiakirjoja säilytetään Kirjanpitolain mukaisesti (kuluva vuosi + 6 vuotta tai
käyttötarkoituksen mukaisesti). Asiakirjat hävitetään tietosuoja huomioiden.


Rekisteröidyn oikeudet:

Henkilöllä on oikeus tarkastaa, pyytää virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista sekä pyytää tietojensa siirtämistä järjestelmästä toiseen. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti kassalle. Kassa toimittaa tiedot pääsääntöisesti kuukauden kuluessa pyynnöstä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluessa. Mikäli asiakas katsoo, että häntä koskevien tietojen käsittelyssä on rikottu tietosuoja-asetusta, on hänellä oikeus tehdä valitus tietosuoja-asioiden valvontaviranomaiselle.